Cyber Classroom RU

  • ส่วนกลาง 4 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563
  • ส่วนภูมิภาค 17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับส่วนภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

PlaceholderPBB201

PBB201 วิทยาเขตบางนา

จำนวน 6 วิชา
PlaceholderPBB301

PBB301 วิทยาเขตบางนา

จำนวน 7 วิชา
PlaceholderPBB401

PBB401 วิทยาเขตบางนา

จำนวน 9 วิชา
PlaceholderPBB501

PBB501 วิทยาเขตบางนา

จำนวน 0 วิชา
PlaceholderLOB1511

LOB1511 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 4 วิชา
PlaceholderLOB1512

LOB1512 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 6 วิชา
PlaceholderLOB2201

LOB2201 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 5 วิชา
PlaceholderLOB2301

LOB2301 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 5 วิชา
PlaceholderLOB2302

LOB2302 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 6 วิชา