<< Back

ห้องเรียน ECB303

Monday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 0 วิชา

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Thursday
13.30-15.20
ECO2128_ECO2108
-
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์ อ.วนิดา พิมพ์โคตร
2 Wednesday
13.30-15.20
ECO3122_ECO3102
-
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์