<< Back

ห้องเรียน ECB303

Tuesday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 3 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

ผู้รับชมขณะนี้ 1

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Friday
13.30-15.20
ECO2123_FRI
-
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
2 Wednesday
13.30-15.20
ECO2123_WED
-
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
3 Monday
13.30-15.20
ECO2123_MON
-
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์