<< Back

ห้องเรียน KLB301

Monday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 11 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Monday
09.30-11.20
LAW4010_LAW4110_S2
-
-
2 Monday
13.30-15.20
LAW4005_LAW4105_S1
-
-
ผู้รับชมขณะนี้ 1

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Thursday
11.30-13.20
LAW2001_LAW2101_S1
-
-
2 Thursday
13.30-15.20
LAW4006_LAW4106_S1
-
-
3 Wednesday
09.30-11.20
LAW4009_LAW4109_S1
-
-
4 Wednesday
11.30-13.20
LAW2002_LAW2102_S1
-
-
5 Wednesday
13.30-15.20
LAW2012_LAW2112_S2
-
-
6 Wednesday
15.30-17.20
LAW2003_LAW2103_S2
-
-
7 Tuesday
09.30-11.20
LAW2012_LAW2112_S1
-
-
8 Tuesday
11.30-13.20
LAW2013_LAW2113_S1
-
-
9 Tuesday
13.30-15.20
LAW2001_LAW2101_S2
-
-
10 Monday
09.30-11.20
LAW4010_LAW4110_S2
-
-
11 Monday
13.30-15.20
LAW4005_LAW4105_S1
-
-