<< Back

ห้องเรียน KLB401

Wednesday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 15 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Wednesday
09.30-11.20
LAW2008_LAW2108_WED
-
-
2 Wednesday
11.30-13.20
LAW4009_LAW4109_WED
-
-
3 Wednesday
13:30-15:20
LAW4002_LAW4102_WED
-
-
ผู้รับชมขณะนี้ 1

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Saturday
09.30-11.20
ACC3200_SAT
-
-
2 Saturday
11.30-13.20
LAW2005_LAW2105_SAT
-
-
3 Friday
09.30-11.20
LAW2008_LAW2108_FRI
-
-
4 Friday
11.30-13.20
LAW4009_LAW4109_FRI
-
-
5 Friday
13:30-15:20
LAW4002_LAW4102_FRI
-
-
6 Thursday
09.30-11.20
ACC3200_THU
-
-
7 Thursday
11.30-13.20
LAW2005_LAW2105_THU
-
-
8 Wednesday
09.30-11.20
LAW2008_LAW2108_WED
-
-
9 Wednesday
11.30-13.20
LAW4009_LAW4109_WED
-
-
10 Wednesday
13:30-15:20
LAW4002_LAW4102_WED
-
-
11 Tuesday
09.30-11.20
ACC3200_TUE
-
-
12 Tuesday
11.30-13.20
LAW2005_LAW2105_TUE
-
-
13 Monday
09.30-11.20
LAW2008_LAW2108_MON
-
-
14 Monday
11.30-13.20
LAW4009_LAW4109_MON
-
-
15 Monday
13:30-15:20
LAW4002_LAW4102_MON
-
-