<< Back

ห้องเรียน KLB501

Wednesday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 18 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Wednesday
07.30-09.20
LAW2012_LAW2112_WED
-
-
2 Wednesday
09.30-11.20
POL3301_WED
-
-
3 Wednesday
11.30-13.20
LAW4001_LAW4101_WED
-
-
4 Wednesday
13:30-15:20
LAW4008_LAW4108_WED
-
-
5 Wednesday
15:30-17:20
LAW3011_LAW3111_WED
-
-
ผู้รับชมขณะนี้ 1

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Saturday
11.30-13.20
POL4321_SAT
-
-
2 Friday
07.30-09.20
LAW2012_LAW2112_FRI
-
-
3 Friday
09.30-11.20
POL3301_FRI
-
-
4 Friday
11.30-13.20
LAW4001_LAW4101_FRI
-
-
5 Friday
13:30-15:20
LAW4008_LAW4108_FRI
-
-
6 Friday
15:30-17:20
LAW3011_LAW3111_FRI
-
-
7 Thursday
11.30-13.20
POL4321_THU
-
-
8 Wednesday
07.30-09.20
LAW2012_LAW2112_WED
-
-
9 Wednesday
09.30-11.20
POL3301_WED
-
-
10 Wednesday
11.30-13.20
LAW4001_LAW4101_WED
-
-
11 Wednesday
13:30-15:20
LAW4008_LAW4108_WED
-
-
12 Wednesday
15:30-17:20
LAW3011_LAW3111_WED
-
-
13 Tuesday
11.30-13.20
POL4321_TUE
-
-
14 Monday
07.30-09.20
LAW2012_LAW2112_MON
-
-
15 Monday
09.30-11.20
POL3301_MON
-
-
16 Monday
11.30-13.20
LAW4001_LAW4101_MON
-
-
17 Monday
13:30-15:20
LAW4008_LAW4108_MON
-
-
18 Monday
15:30-17:20
LAW3011_LAW3111_MON
-
-