<< Back

ห้องเรียน LOB2404

Wednesday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 8 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Wednesday
09.30-11.20
LAW4073_LAW4173
-
-
ผู้รับชมขณะนี้ 0

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Thursday
13.30-15.20
LAW3044_LAW3144
-
-
2 Wednesday
09.30-11.20
LAW4073_LAW4173
-
-
3 Tuesday
09.30-11.20
LAW4095_LAW4195
-
-
4 Tuesday
11.30-13.20
LAW2002_LAW2102_S2
-
-
5 Tuesday
13.30-15.20
LAW3036_LAW3136
-
-
6 Monday
09.30-11.20
LAW3054_LAW3154
-
-
7 Monday
11.30-13.20
LAW4037_LAW4137
-
-
8 Monday
15.30-17.20
LAW4049_LAW4149
-
-