<< Back

ห้องเรียน PBB201

Monday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 8 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Monday
08.30-11.00
LAW1106_LAW4062_S2
-
-
2 Monday
11.10-13.40
LAW1001_LAW1101_S2
-
-
ผู้รับชมขณะนี้ 1

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Friday
08.30-11.00
RAM1142
-
-
2 Thursday
08.30-11.00
ACC1101
-
-
3 Wednesday
08.30-11.00
ENG1001
-
-
4 Wednesday
11.10-13.40
JPN1012
-
-
5 Wednesday
13.50-16.20
POL1100
-
-
6 Tuesday
11.10-13.40
RAM1101
-
-
7 Monday
08.30-11.00
LAW1106_LAW4062_S2
-
-
8 Monday
11.10-13.40
LAW1001_LAW1101_S2
-
-