<< Back

ห้องเรียน VPB501

Wednesday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 11 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Wednesday
09.30-11.20
POL2129
-
-
2 Wednesday
13.30-15.30
MGT2101
-
-
ผู้รับชมขณะนี้ 1

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Thursday
09.30-11.20
LAW3008_LAW3108_S2
-
-
2 Thursday
11.30-13.20
LAW4009_LAW4109_S2
-
-
3 Thursday
13.30-15.20
LAW3010_LAW3110_S2
-
-
4 Wednesday
09.30-11.20
POL2129
-
-
5 Wednesday
13.30-15.30
MGT2101
-
-
6 Tuesday
07.30-09.20
LAW4004_LAW4104_S2
-
-
7 Tuesday
09.30-11.20
STA2003
-
-
8 Tuesday
11.30-13.20
CDM2303_MCS1350
-
-
9 Tuesday
13.30-15.20
LAW3004_LAW3104_S1
-
-
10 Monday
09.30-11.20
POL3100
-
-
11 Monday
15.30-17.20
LAW4002_LAW4102_S2
-
-