<< Back

ห้องเรียน CAMPUS2

Monday มีบรรยาย วิชาทั้งหมด 26 วิชา

ผู้รับชมขณะนี้...

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Monday
08.00-09.15
RAM1213.
-
-
2 Monday
09.25-10.40
MGT3401.
-
-
3 Monday
10.50-12.05
MGT3408
-
-
4 Monday
12.15-13.30
MGT1001.
-
-
5 Monday
13.40-14.55
MGT3402.
-
-
6 Monday
15.05-16.20
MGT3101.
-
-
ผู้รับชมขณะนี้ 0

# วัน-เวลาเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน
1 Friday
08.00-09.15
CDM3406_MCS3181.
-
-
2 Friday
09.25-10.40
RAM1311.
-
-
3 Friday
10.50-12.05
POL3330.
-
-
4 Friday
12.15-13.30
POL4349
-
-
5 Friday
13.40-14.55
MGT4206.
-
-
6 Friday
15.05-16.20
POL3313.
-
-
7 Thursday
08.00-09.15
POL3311.
-
-
8 Thursday
09.25-10.40
POL2303.
-
-
9 Thursday
10.50-12.05
CDM2403_MCS3151.
-
-
10 Thursday
13.40-14.55
MGT4209
-
-
11 Thursday
15.05-16.20
MGT3204.
-
-
12 Wednesday
10.50-12.05
POL2100.
-
-
13 Wednesday
12.15-13.30
POL1101.
-
-
14 Wednesday
13.40-14.55
POL2102.
-
-
15 Wednesday
15.05-16.20
CDM4212_MCS4150
-
-
16 Tuesday
08.00-09.15
CDM2105_MCS2390.
-
-
17 Tuesday
09.25-10.40
CDM4410_MCS3354
-
-
18 Tuesday
12.15-13.30
CDM4211_MCS4190
-
-
19 Tuesday
13.40-14.55
POL4348
-
-
20 Tuesday
15.05-16.20
POL1100.
-
-
21 Monday
08.00-09.15
RAM1213.
-
-
22 Monday
09.25-10.40
MGT3401.
-
-
23 Monday
10.50-12.05
MGT3408
-
-
24 Monday
12.15-13.30
MGT1001.
-
-
25 Monday
13.40-14.55
MGT3402.
-
-
26 Monday
15.05-16.20
MGT3101.
-
-