Cyber Classroom RU

  • ส่วนกลาง 4 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563
  • ส่วนภูมิภาค 17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับส่วนภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

PlaceholderLOB2406

LOB2406 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 0 วิชา
PlaceholderSKB1001

SKB1001 คณะสื่อสารมวลชน

จำนวน 0 วิชา
PlaceholderSKB1002

SKB1002 คณะสื่อสารมวลชน

จำนวน 0 วิชา
PlaceholderSKB1003

SKB1003 คณะสื่อสารมวลชน

จำนวน 0 วิชา
PlaceholderSKB1004

SKB1004 คณะสื่อสารมวลชน

จำนวน 0 วิชา
PlaceholderECB302

ECB302 คณะเศรษฐศาสตร์

จำนวน 15 วิชา
PlaceholderECB303

ECB303 คณะเศรษฐศาสตร์

จำนวน 15 วิชา
Placeholdercampus1

campus1 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 27 วิชา
Placeholdercampus2

campus2 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 28 วิชา