Cyber Classroom RU

  • ส่วนกลาง 9 ธ.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2564 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
  • ส่วนภูมิภาค 23 ธ.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับส่วนภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

 กลับสู่หน้าหลัก
PlaceholderLOB1511

LOB1511 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 0 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
PlaceholderLOB1512

LOB1512 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 4 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
  • LAW4048/4148(1530-1720)
PlaceholderLOB2201

LOB2201 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 6 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
  • LAW3033/3133(1330-1520)
PlaceholderLOB2301

LOB2301 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 7 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
  • LAW4001/4101 S.2(1330-1520)
  • LAW4001_LAW4101_S2(1330-1520)
PlaceholderLOB2302

LOB2302 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 9 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
  • LAW3015/3105(1330-1520)
PlaceholderLOB2304

LOB2304 คณะนิติศาสตร์

จำนวน 0 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ