Cyber Classroom RU

  • ส่วนกลาง 4 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563
  • ส่วนภูมิภาค 17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับส่วนภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

 กลับสู่หน้าหลัก
PlaceholderECB302

ECB302 คณะเศรษฐศาสตร์

จำนวน 15 วิชา
PlaceholderECB303

ECB303 คณะเศรษฐศาสตร์

จำนวน 15 วิชา