Cyber Classroom RU

 • ส่วนกลาง 9 ธ.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2564 บรรยายในชั้นเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
 • ส่วนภูมิภาค 23 ธ.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับส่วนภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

 กลับสู่หน้าหลัก
Placeholdercampus1

campus1 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 30 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
 • MGT3204(ส่วนภูมิภาค)(1340-1455)
 • MGT4206(ส่วนภูมิภาค)(1505-1620)
 • POL2302(ส่วนภูมิภาค)(1050-1205)
 • POL3302(ส่วนภูมิภาค)(0925-1040)
 • POL4349(ส่วนภูมิภาค)(0800-1040)
 • SCI1003(ส่วนภูมิภาค)(1215-1330)
Placeholdercampus2

campus2 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 25 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
 • GAS2802(ส่วนภูมิภาค)(1340-1455)
 • INT1004(ส่วนภูมิภาค)(1215-1330)
 • MCS2260_MCS2201(1050-1205)
 • MCS3281_MCS3206(0925-1040)
 • POL3301(ส่วนภูมิภาค)(0800-0915)
PlaceholderRoom1

Room1 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 2 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
PlaceholderRoom2

Room2 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 2 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
PlaceholderRoom3

Room3 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 2 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ
PlaceholderRoom4

Room4 ส่วนภูมิภาค

จำนวน 1 วิชา
วิชาที่มีเรียนวันนี้คือ